Консултация с логопед

Консултация с логопед

Логопедията е наука, която изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения, нарушенията в гълтането – дисфагия, и разработва терапевтични методи за преодоляването им. Комуникативните нарушения засягат говора – артикулация, интонация, темп, мелодика и езика /фонетика, морфология, синтаксис, семантика/.
Нарушенията, обект на логопедична терапия са:
1. Артикулационни нарушения
2. Гласови разстройства
3. Комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии
4. Езикови нарушения
5. Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения
6. Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения
7. Специфични обучителни трудности
8. Комуникативни нарушения при нарушение на плавноста на речта:
– заекване
– запъване
– тахилалия
– брадилалия
9. Нарушения от аутистичния спектър